closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a twee Schildwagten daar bij gesteld, ende luij„

„ken weder door den capitain of Schipper

in Persoon verseguld werden.

de scheijrens Schijbeeks

Voorts is verstaan het Scheep Rijbeek

en Eijndhoef overmacas„

„ser naar Banda en

over Macasser naar Banda aan den bodem

amboina aanteleogen

ende Rijst aldaar aan

handen zijnde in beijde

Eijndhoef over het Lerftgem: Gouverne„

te laten verdeelen

ment naar Amboina te projecteereen ende

cCelebese minist:s te gelasten om aldaar sijn„

„de voorraad van Rijst over die bijde scheepen

half en half verdeelt, derevaarts tezenden.

’t huijs ten donk van

Nademaal de Ceilonse minist„s ben hunne

de Reije over malacca

na bijmolipatieen govisen van den 7: Iunij Iongstl: bedeelien, dat

excuseeren.—

hunne voorraad van Rijst zodanig is toege„

„nomen dat so op Colombo als P„s Galle.

twaalf houd:t Lasten bedraeg, onder een versoek

om hen dierhalven met de Retourscheepien

niet meer dan twee â drie hondert Lasten

toe tesenden, also hen selfs de nodige ruijmte

tot het bergen van dat Geaan ontbrak, is verstaan

het schip 'T Huijs Ten Donk, op den 8:' der

vool: maand over Malacca naar Bimilipat„

„nam aangelegd van die Reise t'excuseeren,

mitsg:s de gereehtighend mitsg:s den directeur en Raad in Bengale ook

niet van Bengale

met hijft naarseilente gelasten, om het schip De Gerechtigheid, niet

maar met dat graan

indien op 25 rd:s loopt volg„s het besluijt van Gem: datum met Rijst

of anders met hetpgee„

„ne aan handen ishen„ naar

Ceijlon maar in dien dat Graan voor minder

waarts te zenden

als