closeTerug naar inventaris

Transcriptie

werden, als men de cust van Sumatra, die

zuijver is, bij tijds aanboord Loopt en weijders

behoorlijk Zeeman Schap gebrulijkt zeer geson„

„deert is, zo dat men van die preferentie geen

andere heeden vinden kan als het bedoelen

van Eigen voordeel, te meer vermits het de Ben„

gaalse ministers zo min magelijk is, te zorgen

teegens sluijkerijen die by het uijtseclen, van

de Ganges, of Een buijten de selve, net be„

„hulp van de Engelsche vaartuijgen ofte ander„

vmnts, zouden kunnen gepleegd werden, als men

alhier een middel kanuijtvinden om een verbo„

dene handel inde straat van Malacca voor

de scheeps overheeden ommagelijk temaken, zo

is verstaan het voorsz: bevel van anno 1744. nee„

der in te trekkin, en daar en teegen te re„

roveeren het verbod van ooit Eene gescheepen

uijt Bengale naar deese hoofdplaats gaande,

de ruise over Malacca telaten doen, dan

ingevalle van absolutie noodsakelijkheid,

tevinden bij voors: afgegane brief naar den„

„gale van den 9:' August„s 1678 en die van den

18. maij 1713

de bediend:s in Equratta

Voorts is op de propositie van den heere Gou„

t' ordonneeren in dien

het schip voorland

met de patriale rs verneur Generaal goedgevonden de Sourat

„touren met medioxber:

op Ceilon kan zijn se minist„s t' ordonneeren om het schip

denselven direct hem„

waarts tezenden. voorland met de Patriase Retouren niet

ingevolge