closeTerug naar inventaris

Transcriptie

121

ingevoege het Geresolveerde op den 22:' der

voorleedene maand naar Ceijlon, maar

direct dit heen te senden, ingevalle niet

ter behoorlijker tijd of uijterlijk tegens

medie xber: op Ceilon kan weesen, alsa die

goederen dan alzo spoedig of Eerder van

deese hoofdplaats als van daar kunnen

werden voortgesonden en haar te recom„

mandeeren sig zulx ook te laten strekken

tot een Regul en Rigtsnoer in ’t vervolg.

Geleezen zijnde Een extract uijt de Resol: inde Leger k:

van Commidsarissen

Genomen bij den kerkenraad van de angt„

C: S: bij het trouwen

15

der Luterschen geene

burgse confessie op den 1:' deeser, waar bij verandering te mraken

deselve versoek dot dat het deese Regee„

„ring magten behagen; Eene voor al op Eene

„billijke wijse tevoordien, ten opsigte van de

kosten welke haare Geloofgenooten, die

ingevolge. de Resol: deeser Regeering van

den 16:' Augustus 1746 door de gecom„

mitteerders van de politicque overheid

weerden Getrouwd, dragen moeten, also

daar voor zeedert veertig, en zo haar Eerw:

melden onlangs selfs eene Tachtig Rd„s

zoude hebben moeten weerden betaald,

gelijk sulx nader teeen is bij d’ onder„

volgende insectie

Extract

149