closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

Op den voorstel van den heere Gouverneur demilitairen op

Tangerang en ande„

Generaal is verstaan aande militairen beschei„

„re posten in boven,

landen olijven, olij,

„den inde fortresse Pangerang, en de andere

peper en zout de

laten verstrecken

Posten boven deselve te landwaarts in gelee„

„gen, te laten verstrekken ordinaire Randsom

van olijven olij, Peper en Saut, nadien goe„

„de hetbare olij aldaar zo min teegens een

civile Prijs te bekoomen is als zouten

Peper, en zij die ingredienten absolut no„

dig hebben om Gesond te blijven.

Door den heer Diructeur Generaal overgelegt, dispositie van de

uijtgeleverde lading

zijnde de bevinding der uijtgeleverde La„van't schip 't huijs

ten Donk:

„dingen van Het Schip 'T Huijs ten donk

van Zeeland en Cabo de Goede hoop, als

ook van Cheribon met de Rapporten en

verdere bijlagen daar toe specterende,

zo is, na Resumtie, verstaande bevondene

minderheeden en defecten als niet overma„

„tig of de scheeps overheeden teneijten zijnde

te noteeren der t

ter afschrijving te passeeren, en voorts

de scheepen Beu„

„kesteijn en de Sara

alhier aante teekenen dat de scheepen

Jacoba benevens

Beukestein De Sara Iacoba, en West de pantjallangs

de Hoop en 2

Aurora hunne La„

„hoven van Iavas Noord oostCust, zowel

dingen wel hebben.

als de Pantjallang De Hoop en D' uijtgelieverd.

Aurora van Cheribon hunne ladingen wel

hebben uijtgeleeverd.

Na Lecture van Een berigt van d’ordi„

nawe

155