closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gangbaar sijn, waardig is 78 stver: penn; zo is

verstaen dat berigt deminist:s in Bengale in

Copia, ter narigt, toete zenden

Naar Banjermassing is verstaan in voldoe„

40000 sp:s Phialim en

Eenige Essaijeurs

gementschappen met ning der Jongst ontfangene petitie van den af„

westhovens naar

Hanhermossing, gaande en aankomende Pnsideent met hek

tezenden

Schip Westhoven te zenden 40000 sp: Reaacen:

neevens de gevorderde Essaijeurs Gereetschappien,

om ’t goud volgens hunnen Gedanen voorstel,

bij brieve van den 20:' 7ber: Pass„o, selfs te

Smelten en Essoijeeren

d=ea van Jarmassing

Ingevolge het Gedaan versoek bij deselve

opgesondenesmit

schaik te laten be„

missive, is verstaan de van dat comptoir met de

lasten, met het

besdragen der ter barcq De harolina herwaarts opgesonde Smit

zijne verantwoor„

ding gestaan hebber Pieter Srik, op zijne Soldij Reek: telaten

„de vermiste gereed„

belasten met ƒ 34: 10:, ofte het bedragen van

schappen

diveerse ter zijner verantwoording gestaan heb„

„bende verwists Gereedschappen volgens een overge„

komene notitien

besluijt omtrend de

Voorts is verstaan 8000: ed: buskruijt 3600: p:s

voedoening van amb„

konden 2350. p:s Lang scherp in Zooot voor Son„

„nitief en mandschap

voor Souratta

„ratta tevoldoen / in Loverre, bij examinatie/

bevonden werd, dat den eesch dier ammoni„

„tie Gepropartioneert is maar die quantitert

en het Caliber van het aldaar sijnde geschut;

voorts