closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169

141

voorts de gepetitioneerde pennisten van hier

en 100: gemeene militairen van Ceilon of

en om deminist:

Cochim te laten voldoen, mitsgaders de minis„

aldaar te qualificeeren

dbij noodsakelijkheijt

„ters te qualificeeren om in cas van noe„

van ijder schip 10 ma„

„rines aan te houden

„sakelijkheid, ten marines van ieder schip

aldaar aantehouden.

Uijt d’ advisen der Souratse ministers gelijk ook om dese

hoofplaats terug

van den 11:' April pass„o gezien zijnde, dat op aanrshete

de teveel aan

gerekende 10079: ed:

de aldaar aangebragte quantiteid harpuijs door harpuijs.

het Schip Kerkwijk, maar bevonden was een

onderwigt van 9921: ed: ofte 10079: lb: minder, als

volge:s opgave alhier in dien bodem te veel

zoude afgescheept weezen, en die direectie

by een nadere aanreekening ten Laste geb:t

is, so wierd verstaan de minist:s te qualificeeren

de geem:e 10079 lb: dese hoofdplaats terug

en deselve te laten

aan te reekenen, en deselve intusschen alhier

vergoeden door den

geene die d’ afscheep

te doen vergaeden, door den Geeuatdie d’ af„

opgave gedaan heeft.

scheep, en opgave gedaan heeft

Gereflecteerd zijnde op het verzoek der gemelde zeeker tweee versoeken

der Souratse minis„

ters concerneerende

minist:s bij deselve brief om niet alleen te

het soldijwerk t'ac„

cordeeren

mogen erlangen, de bij hun schrijvens van den

Laasten April des voorl: Jaaos, versogte merio„

„rie, wegens verscheide bij haar Soldij boeken nag„

voortloopende moorsche zeevarende, om te

kunnen weeten waar zijn beland sijn, maar

ook