closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den brigadier

teerd van den te Bantam aanweesende Brij

Convert Elucidatie

te vorderen, of zij gadier en hoofd van Scomp: militie Gouvert

gevangen genomen

zijn, of zig tovergegeven

denodige Eencidatie deesen aangaande te

hebben.

vorderen, en zijn E: te ordonneeren den Sul„

met ordre van den

„than ondertusschen, uijt name en van weegen deser

Sulthan teversoeken

die vande mannelijke

Regeering, te versoeken die van de mane„

seve geen pardopt

verleenden.

„lijke Lexe Geen Pardan te verleenen, maar

„in versekering te laten overbrengen, naar s' Comp:s

maar te laten overbren

„gien naar Speelwijk

fortresse Speelwijk, ten einde deeser Regeering

over haare persoonen in diervoegen kan disponee„

„ken als sij uijt het Geruquireerde berigt,

magte oordeelen te behooren.

En dewijl hier door de rust en vreede in’t

van bantam ter afdan„

king herwaarts te over„

Bantamse Rijk alomme Eersteld is, wierd

komen, alle d'aldaar

aanweesende inlandsche

voorts ook goedgewanden alle d’ aldaar aan„

tmnlitairn.

„weesende inlandsche militairen, te laten her„

„waards koonnen, om afgedankt te weerden.

veraamde maatre guleen

Een tebeeter te kunnen oordeelen, van de

om beeter te kunnen

oordeelen vande

spoed die op de bunte pald, welke op de buijten comptoiren, zo

Comptoirenergemaakt

noerd kamtrieng de lop Omtrend het Lossen, en Laden, als de deschece

„sing, belading, en den

peche der scheepenen der Sheepen ingevolge de Someenigmalen

geriitereerde Ernstige Recommandatien

deeser Regeiering gemaakt werd, en niet

genoegsame zeekerheid te kunnen nagaan,

niet alleen waar aan het lang open aanhouden

van deselve eijgentlijk moet werden toegeschree„

„ven