closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aftrek van 17340 lb: voor de tarra van de saken,

27801 ofte 15: p„r C=to die bij het zuijveren en

Ravinereren door des baas kruijtmakel,

zedert P=mo Maart tot ul:to Aug:s Jongstleden,

verlooen zijn, neevens 450 ed: Schuijtlood op 5000.

ed:s, ofte 9 p„s C=to bij versmelting ofte zuijve„

ring tot het gieten van Plagdlood verloren

mitsgaders 4039 glaase ruijten insoort 13658

stux in agt en twntig kassen aan stukkenen on„

„bequaam, en drie kossen Bchrijfglaase neevens

96: sichtlskenen in een dras meede gebroken en

't Eenemaal onbruijkbaar bevonden, volgens

overgeleegde verklaring van de gecommitteerd:s

die by d’ apening der kassen g’afficteerd hebben.

Inoplijks is gestaan hij deselve boeken wag

vervolg

telaten afschrijven 143 Slaven en Slavinnen

in Zoort inde Ses Laaste maanden van do

175½ zo g’aufugeert als Gestorven, kostende

ƒ10356: —: en daar en tegen weeder ax 84: ijder ofte

mit een Somma van ƒ840: bij deselve telaten

inneemen 10 bequame Lijfeigenen uijt de

de voortvluchtige in die tijd agterhaalt, vol„

gens een tweede memorie van den boekhou„

„der van het Ambagts Quartier.

Alverder is verstaan Licientie te verleenen vervolg

ter afboeking van ƒ1530: 8: 8: ofte het

bedraagen

453

181