closeTerug naar inventaris

Transcriptie

159

Eshraim Salomonstz:, die nu Eenigen tijd

het schip Hartenlust als Provisioneel gezag„

„hebber gevoert heeft, is verstaan denselven

te bevonderen tot Schipper met de gage van

Sestig Guldens termaand, onder Een nieuw

verband van drie Jaaren, het een en ander heeden

ingaande

aan de fiscaal van

Aan den ter seskuenr van den 17:' deeser tot

de Reteur vloot zub„

berve ondercoopm:s baga„

fiscaal van de Retour vloot aangestelden

„gie toegestaan.

adsistent Ian Fredrik Lubbers, is verstaan Con„

„soom zijn versoek te permitteeren het meede

neemen van onder Coopmans bagage:

Ep het gedaan versoek door den Heer Dij een aan den Heer dij

recteur Generaal de

„recteur Generaal is verstaan aan sijn Edele toeversending van twee

kisten met Curiosi„

teijten naar neder„

te staan de versending van twee kisten met

land op vragt.

curiositeiten naar Nederland, en daar van

Een voor de Kamer Amsterdam en een

voor Hoorn, mits zijn Edele, voor vragt,

van ijder voet subicq, die deselve beslaan,

betaalen twee rd„s, naar het voorbeeld te

vinden bij Resolutie van den 23:' 8ber: 1750

Vermits de, ter ordre van wijlen sijn Exel, besluijt omtrend

de verniteuwing der

„lentie den Heere Gouverneur Generaal

baden siekenhuijsjes

te Tsie pannas.

Gustaaff Willem Baron van Jmhoff

(HE: M:) in den Jare 174 7/6 g’ Extrueerde bad„

en

187