closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en zieken huijsjes te Ssie Pannas, ofte

aaen de waren kon, die Tusschen Buijten„

„sorg en Tjantjoer uijt het gebergte ont„

„springt, en bij de daar van, ingevolge

uet bij notulen van den 13:' 9ber: 1744 aange„

„teekent besluijt deser Regieiering, gedane

Examinatie voor persoonen die niet Lam„

„nigheyd, obstructien en Eenige andere qualen

behebt zijn, van veel nut bevonden is, in

het begin van aug.s Iongstleeden door

de Rebellige Bantammers zijn in d’ assche

geliegt, door den heere Gouverneur Gene„

„raal de vergadering in Consideratie geged„

„ven zijnde, of men nu dat de ruste

inde boven Landen ten vollen hersteld is,

door den marsch van het hoofd der weder„

ppannelingen Tsie Tappa naar Iavas

oos Cust met het overschot van zijn

aanhang op Eenige weinige hoofden na

die, blykens Resol: van den 24:' deezer/

reets voor Een Gedeelte krijgsgevangen

gemaakt of in Submissie gekoemen

zijn, van die gebouwen de nodigste zoude

dienen te laten kermaken, of met komeen„

de volgens Een ingekomen berigt van den

fabrijcq HartCop met weinig omslag en

geringe kosten van omtrend 1000 rd:s een

nieuwe huijsinge, over de drie baaden zoude

Laten

S