closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te noteeren deessen en Extra ordinair Lueutenants van de ar„

stelling der ammonitie

k„n vande Retour, thillerij Paulus en Pielaat, als van den baas

„scheepen nieuw vijver„

vrugt en wildrijsk van de wapenkamer Reijsig en desen Laasten,

gezien zijnde dat het canon, handen schiet

Geweer ende verdere ammonitie van oorlag van

de Retour Scheepen Nieuwvyvervrugd en

Wildrijk, door Een nagedaane opneem

en visitatie door afligting van het over„

„tollige en onbequame, en nodige verstreo„

kingen zo in steede van het laatste, als tot supplee„

„ring van het ontbreekende, behoorlijk is Effen

gesteld, zo is verstaan zulx tenoteeren.

Door den Eersten gesw: Clercq ter generaale

notitie van de versen„

„ding Der Turkse passe

secretarije Craan, in voldoening aan het

van de verongelukteen

afgelegde scheepen,

g’arresteerde op den 3:' deser, ingedient zijnde

naar neederland

de volgende notitie der naar Nederland

teversendene Turkse passen van veronge„

„lukte en afgeliegde scheepen

Notitie van Sodanige Turksche passen

als thans, in voldoening der hoog

g’eerde ordre, vervat bij patriase

generaale Missive van den 30:' maart

1751, na nederland stan versonden te

werden, teweeten

van de scheepen

Lis

’t huijs te spijken die in't presente Jaar afgelegt zijn

Padmog dat op de reise na mallab„r verongelukt is

Cleverskerk„ in a„o pass„o op Crimon Java

schellag onlangs op de reise van Banda

/:onderstond:/ batavia in 't Casteel den 27:' october 1752 /lgger:/

/:was getekent:/ J: Craan E: gesw: Clercq /:in margine:/ N de

turkse pas van het door den gew: tolk te maccasser frans frans:

genomen schip Rustenwerk sal nog niet werden versonden vermits

’t zoude kunnen gebeuren dat dien bodem weder hernomen werd:

zo