closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zo is verstaan het zelve te noteeren.

Na resumtie van Een Extract Resolutie

genomen in kerkenrade op den 16:' dezer, waa

bij werd voorgedragen het versoek der

predikanten in de maleijtsche gemeente al„

„hier, dat, mits het afsterven van haar

Eerm:s amptgenoot D„s Schilling, Een van

de aan handen sijnde Joege predikanten

ter aanleering van die taal alhier magte

werden aangehouden, ten Einde daar

toe niet alleen de gemeente met een

bequaam subjeck te kunnen onderstennen,

maar ook voornamentlijk het druk werk

dese bijbels in’t maends met maleijtsche carac„

„ters, dat men ter Sessie van den 16:' april

anno Pass„o verstaan heeft te laten vervolgen,

onder opsigt van de Leeraaren in de maleyt„

„sche geemeente, en Sodanige andere Laal„

„kundigen, als men er inder teijd, tot haar

zoud

assistentie, temmen byvoegen, zo is verstaan

haar Eerw:s in het opsigt over het druk„

ken van de bybel te laten assisteeren door

den taalkundige opperkoopman en g’Eei„

geert Gedaghebber van Bantam Jan

Van Suchtelen, die daar toe bereidvaar„

„dig is, en 'er mits de nabijheid van dat

Comptoir ook wel toevaceeren kan,

nadien

163

de predikanten in

de maleijtse gemeente

in het opsigt over het

drukken van den bij„

bel met maleijtse

Caractars, telaten ad„

„sisteern door den ge„

„zaghebber van Ban„

tain van Suchtelen

191