closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nadien d’ alhier aanwesende predikanten

buijten beroepen ten hoogsten benodigt zijn

voor de kerken om d’ oost, dewijl amboina

en Ternaten zo wel als Banda wer„

waarde op P=mo 9ber: a:o 1751 is beroepen den

prudikant Hermanus Haijke van der

Veen, ’'t eenemaal van Leeraars ontbloot

sijn, en 'er zig op Macasser ook maar

Een enkelde beevind.

het comptoir gen:d

Bij Een ingekomene berigt van de

van d’unje te cre„

diteeren voor het

Iuweliers van Velse en Rennisz: gezien

bedragen van Eenige

Jnweelen van den 50=e

zijnde, dat Eenige gemaakte Iuveelen

penn: in amboina

ontfangen.

door commissarissen tot de heffing

van den 5d=en Penning in Amboina ont„

„fangen, en van daar met de Pantjal„

„lang de Peperthuijn alhier aangebragt

door hen waardig g’oordeelt sijn rd:s 210:;

zo is verstaan het Comptoir generaal van

d’uind voor dat beedragen te laten cre„

en deselve nareder„

„diteeren, en gem: Iuweeken, neevens een

„land te zenden

berigt van de tavateurs, naar Nederland

te zenden

d’in submissie gekon

uijt Een briefje van den briga dier en

mene bantamse pan„

„gerang madoera E: S:

t laten profiteerenh oofd van S Comp: militie in Indien

van het aan haar beloof„t

„de parden, door den den E: Convert staande vergadering ontfan„

Sulthan

„gen, en gedateert Bantam den 25:' deesen,

gebleeken

B