closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ook afteschrikken geweest inde bevoorens ge„

„publiceerde generale annestie vertrouwen

testellen, en dat de overige hoofden,

die de wapen nedergeliegt hebbende, tot

de gehoorzaamhuid aan hunnen vorst zijn

wedergekeert, geene persoonen zijn waar

van men Reeden heeft iets te apprehendelren,

goed gevonden en verstaan alle de boven gem:

persoonen van dE versogte en beloofde

dae daar aanwoesengratie zonder Eenige resieuwe te laten pro„

de Brigadier aan

fiteeren, dog gem: Briga dier aan te schuij„

„te schrijven om te be„

„zorgen dat den sul„

„flen p„o mis:s zijne ven om te besorgen dat den Sulthan

erkeentenis betuijg

zijne Erkentenis de verweegen bijeen brief

aan deese Regeering komen te betuijgen,

ten blijke dat het niet door manque„

„ment van Eerbied is bijgekomen dat

zijn Hoogheyd alleen door zijn Cannaal

en niet direct ten dien Eijnde aan deese

Regeering heeft verzoek gedaan.

Geresumeert zijnde Twee berigten van

door de gemattgden

van de geweestn

administratturdm

den onderkoopman Anthonij Hendrik

8

de kleene winkel

haasma en wierman

Dormieux, die de boeken van de kleine

te doen betalen

het bedragen van het

winkel van Ao 174 /4 en 174 7/8, ter ordre van

afgesz: in a„o 177 8/¾

den Heer Directeur Generaal, teegens d’

ordonnantien gecroufonteerd, gepoinc„

teerd en nageveekent heeft, aantoo„

„mende d’ Erveuren en versuijmenissen bij

deselve

en