closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zeeland en Delft, ingesteld door den Heer di„

griecteur Generaal en den Heer Raad extra

ordinair Van Rheeden, en Een brief naar

en een naar Ma„

Mallacca ontworpen door den Heer meede

lacca

eextra ordinaris Raad van den Telde.

Batavia In 't Casteel Dato voors: /:was getekent:/

J: Mossel, I: v: B: van Gollenisse, I: M: Cluijsenaar

,I: v: der Waeijen, P: A: van der parra,

/ P: v: den velde, L:t van Rheeden,

A: de nijs, H:t van Basel, en L„k taillefert, Secretaris.

Maandag den 30:' 8ber: 172:

Voor de middag Extra ordinaire Ver„

„gadering, absent, de Heeren Raden

ordinair Broijel, en van der Spar,

door indispositie

opening en EerEde Pacrnetten met het schip OostCappelle

ture der uijt neder

land aangedragte pa„ alhier aangebragt g’opend, en daar in, buijten

pieren met ofostCaspeel

d’ ordinaire Scheeps Soldij quohiemen E:, devon„

„den sijnde Een origineele missive van d’ Edele

Hoog Achtb: Heeren 17=en ter presidiale kamer

Zeeland, de dato 29:' maart Pass„o voor d’

Eerstemaal alhier aangebragt, benevens een

briefje van d’ Edele achtb: heeren Bemint„

„hebberen ter opgem: kamer van den 23:' bevo„

riens, zo is na dies Lecture verstaan daar van

deese aanteekening te houden.

de barcq de weereld

hep den voorstel van den Heere Gouverneur

naar palembang te

projecteeren

generaal