closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

1750, of dien dag van hunlinder vertrokk

uijt die directie, bedragende ro/a 3474 3/32

ofte ƒ5411:14:8:, en gevolgelijk te disapprobee„

„ren de contrarie Schicking gemaakt

bij Resolutie der minist:s van den 10 7ber 1751.

Door den Eersten gesw: Clercq ter Generale na der besluijt om„

trend het txpeditie

Secretarij Jacobus Iohannes Craan bij requiste goed van sectensen

bewijsen van g’advan„

„ceerde en aangestelde

versoek gedaan sijnde dat het ter sessie van

den 15:' Junij des voorleden Iaars g’accordeerde

Expeditie geld van actens en bewijsen van

g’advanceerd en aangestelde persoonen tot

Een middel van bestaan aan zijne prede„

„cesseur, magte werden g’amplieert, met

de Expeditie gelden der bewijsen en actens

van verscheide bedieningen, en qualiteiten

daar bij in’t breede vermeld, en door desen

Lasten g’ommitteerd hij het ten voor: dage

ingedient addres, aan dese Regeiering

voor te dragen; zo is na Resumtie

van dat versoekschrift, aldue Luijdende

Aan zijn Edelheijd den Hoog

Edelen groot Agtb: Heere

Jacob Mossel

gouverneur generaal

ende

De Wel Edele Heeren Raden

van Nederlands India

Hoog Edele Groot Agtb: Heere, en Wel Edele Heeren

d’ondergetekende erst gesw: Chiercq ter gene„

rale

201