closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rale Secretarije van uw hoog Edelens, gebruijkt

de vrijheijt deselve met diepschuldig Eerbied

tevertonen: dat het geene uwhoog Edelens

bij haar hoog gevenereerde Resolutie van den

15:' Junij des gepasseerden Jaars aan des on„

„dergetekendens autecessor van Deursen tot

een leeter bestaan hebben gelieven toe tevoegen

en waar van Een Aetitie desen accompag„

„neert, by d’uijtkomst is bevonden so Extra

„ordicair Sober tewesen dat men er nauwe„

lijks zijn subsistientie uijtvinden kan, ge„

„swijge dan om, nogiets voor den volgenden

tijd over tehouden dat daar en boven bij

deenmaals door voors: Van Deursen

gedane opgave der bedieningen, van de

welke het expeditie geld voorde daar

toe verEijscht werdende bereijsen zoude kun„

„men werden verhoogt, verscheide importante

functien zijn overgeslagien, die veel Comp„s

tabtier zijn als sommige den opgegevere,

dat de preciesheyt van den dinst van Eerste

Clercq. den ondergetekende also min per„

„mitteerd iets anders bij de hand te vatten, als

om van de Tafel van dese en geene te

profiteeren; om alle welke en verdere

releemen de ondergetekende sig onder„

„noind uwhoog Edelens op d’ aller ootmoedig„

ste tesmeeken dat het deselve goedgunste

„lijk mag behagen het bovengeciteerde be„

„sluijt van den 15:' Junij 1751. in diervoegen te

amplieeren, dat voor d’ Expeditie der be„

„wissen en actenver van de volgende bedieningen

en bevorderingen voortaan mag werden betaald

soveel als daar nevens genoteert staat

teweten:

voor