closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Alle verdere koopmans bedieningen op

de buijten Comptoiren, excepto die

van schrijfwerk, wag meester, verhuur„

sters van Rouwmantels, d' afsla„

ger van de vismarkt de Eerste

commissaris der prauwvoerderve,

de binnen Regenten van ’t Chineese

hospitaal van Lazarus huijs al„

hier, alle verdere onderkoopm:s

bedieningen yde buyjten comptoiren

excupto die van het schrijfwerk

Rd„s 20:

Alle verdere comptable boekhou

derver bedieningen op de buijten Comp„

toiren item de deurwaarder en bo„

dens van de Respective sollegien

de cipiers der leijde boeijens: d

opziender van de Rijsbazaar

Ten ’t afkomend beestiaal, de keur

meesters van gouden Silver, van

kalk en steen en van het bees„

itiaal, mitsgaders dijken Rooij„

„meesters. .

10:

Voor inkelde Bevorderingen

opperkoopman en daar boven.

20.

thoopman

10

onderkoopman

5:

Jmmiddens heeft d’ ondergetekende d’ Eere uwhoog

Edelens te versekeeren dat hy nimmer zal nala„

„ten door Een aanhoudende ijver en trouwhertige

waarneeming van sijn aanvertrouwde post sig deser

gunste en teffenver en teffens waardig tmaken den

titul, waarmede zig met d’uijterste vereratie

onderschrijft /onderstond:/ Hoog Edele Groot agtb: Heere

en wel Edelen heere /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige

en gehoorsamen dienaar /:was getekent:/ J: J: Craan,

/:in marginne:/ mijn presenteert te batavia desen 31:' octob: 1754/

verstaan