closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nineuw verband van vijf Iaren, het een een ander

heeden aanpank neemende

aan den pagterde Den pagter van d’ in en uijtgaande Regten

de boven te voldoen

de thol van het Sappar„

io Nieko bij Requeste versagt hebbende,

„hout en Loot Jongste

met een Siants konings

schip aangebragte

dat aan hem, naar voorige Exempelen, uijt

S: Comp:s Cassa mogte werden afgegeven eene

Somma van Rd„s vijf hondert ten vijftig en

twee en Dertig Stuijvers, ofte het bedragen

van de thol van d’ inde maand Junij pass:o

met zaker Siams konings schip, onder

eenen Capitain Athanasio Jamabo, alhier

aangebragte, en van hem van de Comp:

ingekogte 3241: Picols en 69 lb: Sappan„

hout, en 179. picols en 13 lb: Loot, Lots

als zijn opgave wel is verstaan daar inne te condescendeeren,

indien dese zijne opgave wel bevonden

werd

advancementen ver„

Der dispecsitie getrreeden zynde over de di

„schansingen van en onder

de politec e dienaaren

C

op Macasser.

mareen in d’ oostersche Gouvernementen

zo is Eerstelijk besloten den opperkoopm:

en gezaghebber van Macasser, Jan Dirk

Van klootwijks als in het bestier van die

provintie Genoegen geevende, te bevordee„

„reen tot Gouverneur en Directeur met

de gage van ƒ200 ter maand, onder

Een nieuw eijfjarig verband, het Eeneen

ander