closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jaaren dat heeden, zal ingaan

Del

als chirurgijn ma

voor van eferboudt dog is verstaan d’ opperchirurgijn Ian Mat„

guarnisoen te bevesti„

gen, den opperchitij„ rens Bette te bevestigen als Chirurgijn

„gijn. Betke.

majoor van het ambonse Guarnisoen, met

de gage van ƒ45 ter maand voor rijd Jaren.

verschansingen en ver„

Op het gelrvitereerde voerzoek van den

dere disppositien can

cerneerende depalij

Gouverneur en Directeur in Banda den

„ticqul dienaaren in

banda,

E: Reijnier De Clerk is verstaan denselve

te permitteeren om herwaarts temagen

komen behoudens qualiteit en Goge,

en tot desselfs Successeurs ’t Eligeeren den oud

Mallabaarse Commandeur Reijnicus Siers,

„ma met de gage van ƒ 200: termaand,

en onder Een nieuw verband van vijf Jaren,

beide ingaande wanneer zijn E: Transport

van ’t Gouvernement zal ontfangen

Gesproken zijnde over de gevallene provi„

Tioneel verschansingen onder de politiqque

dienaaren in dit Gouvernement, is verstaan

t' approbeeren d’ aanstellingen van den koop„

man Adriaan Rebbeus tot hoofd

van Lonthoir, in Steede van den overleederen

Pieter Craf, en van den onderkoopman

Forans Allot tot fiscaal in zijne plaat„

„se unde Laastgem: oversulx tebeworderen tot

koopman met de daar toe staande gage

van