closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ed:s keuse te benoemen, buijten voorsz Domburg

bleef zijn Ed„le Egter by desselfs voorn: verkla„

„ring persisteeren.

tot boekhouder Gener:

Voorts is geresolveert tot boekhouder

aan te stellen denkoop„

„man van Alijn

Generaal, in plaats van den overleedenen Evert

Christoffet Lanius, aan testellen den koop„

„man Jacob van Rijn mede met de

en tot koopman en

gage van ƒ 130: ter maand, en in desselfs

administrateur op

plaatse tot administrateur op Bantam

Bantam in zijnde

te

steede den onderkoog

den onderCoopman Hubrecht Johan De

De Heere.

Heere met de qualiteite van koopman

en ƒ 60 ter maand, beide onder Een

euijk

nieuw„ jarig verband heeden ingaande

dien koopm: Van

Tot Eerfte administrateur inde negotie

herzeele tot Eerste

administrateur in

de negotie pakhuijsen Pakhuijsen bezijden de waterpoort ten

deesen casteele, in plaatse van den over„

„leedenen Thomas Swellengrebel is

verstaan aan testellen den d’ alhier buijten

actueel Emplooij zijnde koopman Rijmon

Pieter van Herzeele

de koopman Hertszo„

lok is goed gevonden tot Compagie boek

genraad tot Eqnipa„

ge boekhouder ruz

houder en Secretaris van d’ academie de

marine, in Steede van den overleeden Ian

adam Bel, aantestellen den koopman

en boekhouder in Scomp ambagtsquartier

Jan Carel Hertzogenraad, en deesen weder