closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

te laten vervangen door den onderkoopm: Jacob d’ onderheoopm: De vier

tot koopm: fen quartiers

De veer, onder een bevordering tot koopman boekhouder.

met de gage van ƒ 60 termaand.

de confrontist ten

te verder is verstaan, d’ onderkoopman en

broeke tot koopm:

confrontist der Bataviase administratie

boekien Pieter Barend Ten Broeke

op dien dienst naar vorige Eicrempelen,

te advanceeren tot koopman, en in plaat

„se van den overleedenen Coopman Zurme„

gede, tot meede confrontist aan testellen don der coopm: Dor„

nieup tot koopm:

den onderCoopman Anthonij Hendriken meede Confpen„

tist

Dormieux met koopmans qualiteit en

gage

En selver voegen is verstaan, in plaatse dekoopm: De Lo„

„pes tot Eerste suspoost

van ’t comptoir ge„

van den Coopman Jan van den Briel

neraal

aan wien ter sessie van den 14:' Iulij J„oheeden

is gupermitteert aen temogen Repatriene„

„hien, tot Eerste Suppoost op ’t Comp„s

toir Generaal, te benoemen den koop„

„man Gabriel De Lopes, en hem in

den dieenst van Guarneeren boekhouder tot coopm: en ku„

arnisoeil boekhouder

d’onderkoopm: wan„

te laten vervangen, door den onderkoop„nemaker p

„man en tweede in’t Soldij Comptoir

Thomas fredrik Wannemaker, mitsg:s

den selven oversulx tebevordere, tot

koopman met de gage en onder het ver„

band daar toe staande.

Aok

215