closeTerug naar inventaris

Transcriptie

langs voorgevalene met de fransche

scheepen, Le Marechal de Saxe en La

Paix genoteert bij Resol: van den 14:'

Julij Laastleeden, en dierhalven spetiaal

desen: tijd nog zo onlangs gedempt is

als Een poinct van absolutie noodsa„

kelijkheik aangesiende zijnde, het be„

raamen van de nodige maatregulen,

om alle misbruijk van dien in tijds

te beletten, en tegen tegaan; zo is

als ne, nabezigtiging van een door

den Heere Gouverneur Generaal vertoon„

de kaart van de west wal van Iava

op den voorstel van welm: zijn Edelh„d

goedgevonden en verstaan, aldaar met

Palisa den voorziene wagthuijs te

laten opregten en Een zergeant met

Twaalf of meer gemeene mititairen

in het selve telaten posthouden, om

zorge te dragen dat d’aankoomende

vreemde scheepen, des versoekende ten

spoedigsten van water en brandhoud

boorsien werden, zonder Geliegenth:t

tevinden tot Sluijkhandel ofte eeni„

„ge conversatie veel min het maken

van verlentenissen met de in lander„

die mits zijne baatzugt, en wispel

„turighuijt tot het Een en ander gimee„

„nelijk seer Ligt te disponeelreln is.

In

195

223