closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in Rade van Jndia op maandag den 23:' desev„

behelsende uw: hoog hdelheden order; bericht en Een lida„

„tie tegeeven weegens d: opgave bij mijne aanmer„

kingen over Banjermassing gedaan, dat het bij

na onvermijdelijk zoude wesen in het aanstaande Jaar

vier Chineesche mankangs te admitteeren daar bij het

schrijven van dat comptoir de dato 23:e Junij a:o stantij

derzelver getal op maar drie stuks was bepaalt ge„

worden waar op Eerbiedigst uw hoog Edelheden in

antwoord diene dat dese Laastgeem missive

door den boekhouder Doeve alleen en zonder communicatie

met den mede boekhouder Duthon of den capitain

Lieutenant De Jong is geschreeven ’t welk mij meeenen

doet dat hij beschhoomt zal geweest zijn uwe hoog

hoelheden voor het oog te brengen, dat op de propockitie

van den Sulthan al zoo aanstonds zig gereed heeft getoond

gehad, drie comp: passen te verleenen aan de drie bij

mijne aanmerkingen vermelde anachodaver daar hij

Egter niet onkueng kond zijn dat de capitain

chinees mets het bij contract gepriviligeert Ionk

zo van Sulthans wegens, als van noegen d: E: Comp:

was begunstigt, mitsg:s dat die capitain in’t hoofde van

de sesselfs successive ongelukken, en voor twee Jaren door

een gantsch ruineuse brand, moet 2000 spaanse realen

wegens het Surplus der Peeper aan d’ Ecomp: was

schuldig gebleeven. weshalven hy Doeve gelijk uw hoog„

Edelen onderien duijdelijk dicteeren, net meer dan

twee passen had behooreen aftegeeven voor de niet gepri„

„piligeerde wangkangs en ten zijde mijner terug komst op

bandjar op 25. Julij was door het vertrek der zelve

aan de zaak geen Redres: weshalven die aan u hoog

Edelheden zonder bewimpeling by opgem: aanmerkingen

reb bekend gesteld. Echter gelieven uw hoog Edelheden tot

verschoning van den boekhonder Doeve aan temerken

dat de sulthan bevorens zo aan hem, als aan den Ca„

„pitain Lueutenant De Jong heeft laten weten, dat

den capitain Chinees Dood, en zijn boedel insolvent was,

dien voolgens zijn wankangs verkogt stond teworden

versoekinde der halven dat de drie door hem voor

gedrage. Chineesen met passen magten gefavoriseert

worden ’t welk hoewel wat al te voorhang ge„

schied zijnde heeft zijn hoogheit het indiervol„

gen weten teschikken, dat des overleeden chineesen

capitains broeder de schulden van den boedel op zich

nam

197

285