closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nam en de sulthan zig zeefs denove voor de Evengem: schuld

van 2000: spaanse Realen als borg stelde, mitsgaders

de mankang met bintrottinge geladen Liet vertrekkin

8

dus dese Juijst wel geen opentlijke, maar een tacte per„

missie heeft om de Redenen by mijne geringe aan„

„merkinge aangehaalt, waar by noch komt dat

by aldien die wankang was verkogt geworden de

gantsche familie van den capitain Chinees tota„

liter geruineert zoude geweest zijn, en of Schoon

de sulthan bereeds voor twee Jaren zich als borge

g’intercedeert heeft voor de schuld van den overleedenen,

het zou aangezien de vasthouden theet van zijn

hoogheijt al vrij wat moeijte in hebben hem tot beta„

ling te verplicten, als die wankang geneigert was

terug tekomen.

Ik wil hopende dat uw hoog Edelheden deeze Eeneida„

tie agreeren en zig versekert houden van de veneratie

waar meede aen /:onderstond hoog Edele gestrenge Heer

en wel Edele Heeren /:lager:/ uw hoog Edelen gehoorsame

en onderdanigste Dienaar I: v: Suchtelen /:in

marginne Batavia den 28: october anno 1752:

Veerstaan het Requisit deeser Regeering

daar meede voldaan te houden, ende

wijl die zaak thans net te Remedi„

eenien is den presenten Resident vry

en by aandrang

telo te qualificeeren tot heet permittee„

van den Iulthan

deezen Jare aldaarren van Een vierde wangkang in ’t

een vierde wankau„

te permitteeren Loopende Iaar 1758/33, ingevalle den

Sulthan daar op magte aan dringen;

zo als men, om Redenen bij ’t gemelde

berigt aangehaalt, wel voor vast

mag stellen.

Vermits

16