closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2ot

Sijn

100 lb: kruijt naar

In voldoening der Jongst ontfangene

banjermassing te

petitie van Buskruijt voor Bansermas, sienden t

sing is verstaan Duijsend ed: derwaarts te

senden.

Voorts is goedgevonden de minist:s te de minist:s te sa„

marrug te gelasten

e devoor macasser

Samarang te gelasten de Chaloup, de

gemaakt werdende

Chaloup naar

ingevolge het g’ordonneerde bij de

Amboina te Zenden

brief deezer Regeering van den 15:' Junij

Pass:o, aldaar voor Macasser werd aan„

gebouwd Zodraa Gereet is naar Ambo„

ma te zenden, alwaar men daarom

en voor Eerst„

verleegen is, en in dies plaats Een ander

gem: gouvernement

vangelijke charter op Stapel te setten ken ander telaten

aan bouwen

voor het Eerftgem:e gouvernement, daar

men het in tusschen wel met d’ aan

handen Synde vaartuijgen zal kunnen

stellen.

zeeker huijs in te

Ter vermijding vande sware kosten

kopen om tot een

Labboratorium te

die tot de Reparatie van het bouw

werden g’approppiir

zert

„vallige Laboratorium agter dit Casteels

zouden moeten gedaan werden om het

selve nog Eenigen tijd in staat van Ge„

„bruijk te houden, en dat seer nadeelig

voor de defensie van het selve gesitu„

eerd is/ wierd verstaan zeker hegtgebouwt

huijs

229