close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0238

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

100r 1200rg„s of da

omtrend

dispostitie op een

berigt van den con„

fronstist negens de

boeken van tijzer

maguazijn van d

170/1

huijs staande aan deese stads ooster buijten

baam op de hoek van dien weg naar de

zogenaamde Rua Novo in tekopen

als sonder naamwaardigen kosten tot

Een Laboratorium t' approprieeren en

„daar toe wel Geleegen zijnde, indien

het selve voor Een cipile prijs van

Tneaalf hondert Rykd:s of aldaar

omtrent magte te bekoomen weesen.

Va Resumtie van Eer berigt van

den confrontist der administratie

boeken Eenbroecke, aantoomende de bevon„

dene Erreuren en versuyjmenissen by de

boeken van het ijzer Maguazijn van ao 175 /1

bij het confronteeren en pocteeren en naree„

„kenen deeselve; zo is verstaan door de gemagtig,

„dens van de gerepatrieerden Eerste adminis„t

„trateur verkolje en door den doenmaligen

tweede Westpalm aan de comp: te daen

vergoeden het daar bi teveel geschreevene

tot Een montant van ƒ 172: 18, met Sur„

„plus van Een sesde ofte ƒ28: 16: tot een

Priemie voor d’ontdekker; volgens Resol:

deeser Regeoring van den 29.' xber: a„o pass:o

of ƒ 201: 14: in’t Geheel, dog in mindering

van het bedragen te laten strekken het

teweinig afgeschreevene in dat boekjaar

tot ƒ 7: 13: 8:

Vervolgens