closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Vervolgens niet alleen Geresumeert zijnde en een anderwegens

de Restanten in de

wapenkamer onder

Een door Gem: Een: Broeke geformeerd

p=ro 7ber 1750.—

memorie der differenten dieer, zo de boe„

ken van de wapenkamer in a:o 1749750 wel

gehouden waren; souden moeten weezen

onder P=mo 7ber: 1750. en die welke zig vol„

genen de fol fanten gehoudene boekien van

dat Jaar, en de daar bij afgeslooten Bestan„

„ten onder ult:o Aug:s 1750. en weder ingenomene

onder p=mo 7ber: des selven Jaare, vertoonen,

waar bij consteert dat sulx een verschil

uijtmaakt van ƒ 4811: 6: ten voordeele en

daar en teegen ƒ7644:6: ten nadeele van

de comp:, maar ook Eene door hem

daar neevens overgegeevene notitie der ver„

„schillen tusschen de onder ult:o aug:s 1750

verbleevene en op P=mo 7ber: daar aan

ingenomene Restanten zo is verstaan de

ƒ2655: 8: die de comp: dus eigentlijk bij

dit quaad boekhoudere benadeelt is, bij

provisie uijt den boedel van den overleeden

baas van de wapen kamer Ian Deef„

holtz: in scomp: Cassa telaten stellen, om

wanneer een naderd en accurate bevin„

„ding der boeken van die administratie

van a:o 175/1 zal ingekoemen zijn als dan

verder het nodige te besluijten

Bi een schriftelijks berigt van den voorma„

ligen

23