closeTerug naar inventaris

Transcriptie

215

inplaats van 19 maar 18¾4 realen aan goud

werk ofte preaal teweinig zo is verstaan hier

van aan de minist„s en bediend:s op die comp„

toire kennisse tegeeven met ordre en haar telaten

nagaan waar door

om tlaten nagaan waar bij zulx toe zulx is veroordaakt

komt, en of het aak aan het aldaar

sijnde gewigt magte haaperen mitsg:s in het gem: gouderselven

„in tusschen te laten

tusschen het voors: gouden Silver werktaxteren.

te laten Laveeren.

Door den heer Directeur Generaal overgelaat de Cassa Beeke van

Aug:s Selatensluijten

zijnde hem berigt van den Eersten suppoost zonder na hebt

inkomen der agtbr

stallige pasten of

op het Comptoir Generaal van de Gene

2wagtel

^ als Contra Cassa doekhouder

„rale Directie kretschinas„s„ aanijsende

dat Een reeks van ordonnantie van be„

„taling in Scomp: Cassa nog niet voldaan

waaren, waar door men buijten staat

was de cassa Reek: van aug: te

kunnen sluiten, met versoek dat daar

inne voorzien en teffense bepaalt

magte werden den tijd van ’t sluijten

derselve, zo is, na Resumtie van het

gem: berigt verstaan het sluijten dier

Reek: telaten gevolg neemn; zonder

na het inkonnen der Gem: agterstal„

„lige posten tewagten en intusschen de

ende verleende ordann:

verleende ordonnantien van betaling

van betaling van vermak

te soldijen van eenige

in burger prijdom ge„

van vermaakte Soedijen in nederlan„

„steld personlen di

overleeden of absent

door d’ overleedene en obsiente inburger vrij dom zijn in te keekpen en

te roijeeren.

gesteld

2271