closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vrijdag Den 24:' 9ber: A:o 1752.

nademiddag, ordinaire vergade„

ring, absent den Heere Gou„

„verneur Generaal, benevens d’

Heeren Raden ordinair en

Extra ordinair, van Broijel,

van der waeijen, van den

velde en van Rheden, den

tweeden en derden mits in dis„

positie

de majaor Banli E

Ox de door den majoor van d’ artille„

teliberieeren van

de hem opgeliegde

rij Paulusz: by een schriftelijke berigt

vergoeding van 60. p„s

Lang scherp

gedane Remonstratie, dat het ont„

„waarde verschil van 60 p:s Lans scherp,

tusschen de boeken dier administratie

van ao 175%, en zeekere daar toe gehoo„

„rende ordonnantie van ontfangst, vermeld

Resol: deeser vergadering van den 28:'

Iulij deeses Jaars aan hem niet teun

„puteeren was, als veroorsaakt zijnde

door dat den boekhouder bi het me„

„moriaal obusive 25. in steede van 85.

p:s ingenoomen hadde onder Een versoek

dat hij oversulx van de hem deswegen

ter Gem: sessie opgeleegde vergoeding

gelibereert, en den boekhouder geqna„

lificeert magte werden dat abuijs

door het inneemen van d’ overrige

60 p:s by de Lopende boeken te redresseeren,

Jo

6