closeTerug naar inventaris

Transcriptie

223.

zais, verstaan in het een en ander, als buijten

prejuditie van de Comp: kunnende geschie„

„den, te condescendeeren

het vrustant on de

Op de door Gesamentlijke broodbac„

cabse Iarwe te

verkopen voor het

„kers alhier bi Rrequeste gedane doli„

geenen gelden wil

„antien, over de slegte constitutie ien on„

„bruijkbaarheid van de nag int Graan

maguazijn tevinden Synde oude laas„

se Saarwe, mitsgaders de stoffigheid van

de Bengaalse en Japanse die wel

Eenderd minder waard was als daar

voor betaald wierd, onder Een versoek dat

zij van de acccptatie van d’Eerste soort

magten g'Excuseert, en dat allesoor„

„ten weder, eeven als in voorige Iaaren,

voor de Leverantie geharpt magten wer„

„den also Sij andersvoor Een gedeelte

stof in steede van graan ontfangen, is

na bezigtiging van Een door den Heer

Directeur Generaal ingebragte monster

van Geem: oude Caabse Carwe, verstaan

volgensr het selie

deselve als Expectief grets bedurven

en onverstrekbaar zijnde, en maar in

een Geringe quantiteit bestaande bij

publ: vendutie te laten verkopen voor

het geene goeden wie, dag in steede van

ende prijs der Ja„

panse bengaalse

de versogte perhaaping van alle Soorten

tarwe te verminderen

op 65 rd:s t last

van Tarwe, de prijs van de Japanse

en

251