closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dienaren hun Reekeningen in handen ge„

„geven hadden, in stede van deselve met

'scomp Secreetarieele papieren over t

zenden, en deese swaarigheid maakten.

kunnen Reekenings afte geven, vermits

sij de noodsakelijkheid daar van igro„

reerden, om alle welke redenen

hij de Ravallet versogt, van de hem

ter voorsz Sessie van den 17:' Courant,

opgelugde boete van twee maanden

„gage tot tijd en wijleen hij zoude aange„

toond hebben wie anderse de schuld moeste

hebben toegeschreeven dat Gen: sold:t

voegens het bevorens aan den Heer

Directeur Generaal mondeling gedaan

Rapport, op Schuld Reeck: was Gere„

„patieerd, zois, uijt aanmerking dat

dit berigt de saak wel Eenigsints

van Gedaante verandert dog niet ten vol„

len Satisfactair is, dewijl de personen

die, uijt onkunde, swaarigheid maak„

„ten hunne meede Gebragte Soldi Reek:

tevertoonen en overtegeeven, daar omtrend

sekerlijk niet hiesiteeren zouden, hij

aldien zij niet uit klein agting of den

de minste moeijte, Simpelijk afgeweescn

maar behoorlijk van denoodsakelijkh:d

van dien farmeert wierden, gelijk

de pligt der Soldy bediendens in stlke

gevallen

255

253