closeTerug naar inventaris

Transcriptie

227

ingebragt mede niet allerdeelen voldoen„

de is, verstaan het daar hij telaten be„

rusten, met Gem:t berigt en de„

bijlagen, die ambonse ministers saete

schikken, dag de voors: De Ravalleten hem te gelasten

zorge te dragen dat

den manqueerende

Ernstig tegelasten sorge tedragen,

Soldij Reeck alom

dat de nog manoneerende Soldij Reeme overgesonden werden

keningien zoji Amboina als Eeders

compleet en vervolgens preesis overgeson„

„den werden, ten Eijnde diergelijke

soodigheeden, en versuijmen, als nu al

Eenige tijd, omtrend de besorging der

Soldy Papieren hebben plaats gehad,

deeser Regedring niet weder mogen

tevoren komen.

Dag is op het schriftelijk gedaan resolutie oemtrendde

gage der scheepelingen

verzoek door meerm: De Ravallet van ’t verongelucktestuij

schellag.

om ordre hoedanig te handelen om„

kend de gages der scheepelingen van

het schip Rchellag, verstaan deselve

te doen casseeren van den 10:' Iunij

Pass:o, dat dien bodem omtrent Wa„

ha b:oosten Bouton, verongelukt is

mitsgaders die van den oppercchirur„

„gijn neevens de deks en onder officieren

zo wel als van de gemeene weder te

laten cours neemen den 25:' dier„

selve maand, dat die schip breukelingen

op

255