closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237

en ’t staande want„ ten Eenemaal en beequaam te

zijn, oversulx niet zonder grote moeiten, en onkosten

in staat kan gebragt om Eenige tijd t' Emploieert

te kunnen werden

Tital het gelene zijnde hoog Edelen groot agtb:

heere en heeren dat wij van dien bodem weten te

berigten en dat dierhalven ons extractens, (:egter

eerbedigen onder corriectie van uw hoog Edelens

beter gevoelen:) van Geeen meerder nut is dan

aan de meestbiedende verkogt tewerden /onderstond:/

waar mede wij met de alleruijtterste Eerbieden

hoog agting, blijven. /:lager uw hoog Edelens gants

2

onderdanige en gehoorsame dienaaren /:getekent D:d

keegelaar; P: walraven, I: V: D„ lith Adriaan,

van den boer g: Ploeg en b: sluijter /:in marginne:/

batavia den 28 novemb: 1752, hier mede conforureere

ik mij E: Roosseboom

Zois verstaan het selve voorgaande bekentma„

king by billetten telaten Gevoeg neemen

op Saturdag den 9:' deeser, met zeilkere

en verder toebehooren„ zonder ankers of sware

touwen

Geleezen zijnde Een Extract Resolutie besluijt omtrend het

verkopen van Eenige

van Heemraden deeser stade ommelanden daere perceelen bij

Pangerang geleegen

van den 7ber: Jongstl:, waar bij haar

Eerwaardense kennisse geeven, dat drie

boeren perceelien N„s 14 en 15./ geleegen

in het district van Pangerang en vermeld

by Resel: deeser vergadering van den

9:' Iunij en 22:' aug„s deeses, ten dien dage,

by publ: afslag, tot op 150 rd:s 't stuk ge„

daald zijnde, zonder dat zig daar toe

Eenige Lifhebbers quannen op te doen, haar

Eerw:

261