closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Erw:s die Landerijen opgehouden hadde;

zo is verstaan van der selver verkoop een nade„

„re preuve telaten neemen, en teffens

door haar Eerw: te laten opveilen de perken

N:o 5. en 13 meede in die Landstrecke ge„

maar

„situeerd, van het Eerste door het overlij„

dien van Landbouwer Hendrik Bierman

en het Laaste door het verplaatsing van

Casper Stukver naar Denambo is vacant

geraakt, ’t zij ijder perceel in ’t bijzonder

ofte alle Ligelijk, naar dat het de Liof„

hebbers desireeren mitsg:s det proflueereene

ende daar ’t te

proflieeren penn:

penn: van de twee Laastgem: stukken, te laten

strekken ten voordeele der Reeck: overlee„

„den gemadacreerde en vermiste Landsouwer„

Even als zulx omtrend d’andere reets ter

voorsz sessie is Goedgevonden

Looten Rhinnaar

Ingevolge het versoek van den Veepidert

Cheribon te senden

ten Commptoire Cheribon, bij brieve van den

27:' 7ber: Pass:o, is verstaan by geleegentheit

derwaarts Zzenden 200 p:s toot, 50 pic:l hun

C

om daar meede te gerieven: den pagter

van de Loode pitjes, die anders met het

slaan van die munt soude moeten stilstaar:

Contanten arthilderij

Gesproken zijnde overgedane petikien van con

en ammonitie goefde

„ren tevoldoen voor

oosterse gouvernemen, tanten arthilterij en ammonitie Goederen

ten

voor d’ oostersche comptoiren; Jots verstaan

voor