closeTerug naar inventaris

Transcriptie

635

voor Amboina tevoldaen Sestig Duijsent

rd„s, voor Banda dertig duijsent, Rd„s met

Rien duijssent ponden buskruijt voor Ler„

naten veertig Duijsent Rd„s en Ses duij„

send ed: buspoeder en voor Maccasser

veertig Duijsent Rd„s en 8: p:s Canon van

3ed: bals, beneevens thien duijsent Ed:s buskruyt

Mits het meenigvuedige bevaamen van destraat Syndert:

laten bekruijsen door

de straat Sunda, door ongepermitteerde twee wel gemanteer„

„de vaartuijgen

6:

handelaars, is, op den voorstel van den

Heere Gouverneur Generaal, verstaan twee

gementioneerde en bemande vaartuijgen,

als kruijsers op deselve uijt tezenden,

ten Eijnde alle de geene welke zonder

pascien gevonden werden aantehouden,

en herwaarts op tebrengen.

Weeder ingekomen zijnde de verantwoor. door gekommitteer„

denver telaten nagaan

ding door den overleedenen oud Eerste se„ of in hoe verre de

verantwoording van den

E: Bruijnink omt:d

ecretaris deezer Regeering Bruijning,

d’ mitgave en bevee„

keneng der farum &:

inde maand Junij 1746. aan den te dien tijd

onder fijn bestier op

Ceijlon tdets ken houden

regeerende Heere Gouverneur Generaal

overgegeven, dag tot heeden buijten disposi„

„tie gebleeven, waar bij zijn E: tragt te de

monstreeren, dat de famums ter madu„

reesche Custe, ingevolge de Resol: by den

politicquer Raad te Colombo op 4:' 8ber:

dese Jaars 1740., onder zijne prusidie genoo„

men

263