close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0271

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

635

voor Amboina tevoldaen Sestig Duijsent

rd„s, voor Banda dertig duijsent, Rd„s met

Rien duijssent ponden buskruijt voor Ler„

naten veertig Duijsent Rd„s en Ses duij„

send ed: buspoeder en voor Maccasser

veertig Duijsent Rd„s en 8: p:s Canon van

3ed: bals, beneevens thien duijsent Ed:s buskruyt

Mits het meenigvuedige bevaamen van destraat Syndert:

laten bekruijsen door

de straat Sunda, door ongepermitteerde twee wel gemanteer„

„de vaartuijgen

6:

handelaars, is, op den voorstel van den

Heere Gouverneur Generaal, verstaan twee

gementioneerde en bemande vaartuijgen,

als kruijsers op deselve uijt tezenden,

ten Eijnde alle de geene welke zonder

pascien gevonden werden aantehouden,

en herwaarts op tebrengen.

Weeder ingekomen zijnde de verantwoor. door gekommitteer„

denver telaten nagaan

ding door den overleedenen oud Eerste se„ of in hoe verre de

verantwoording van den

E: Bruijnink omt:d

ecretaris deezer Regeering Bruijning,

d’ mitgave en bevee„

keneng der farum &:

inde maand Junij 1746. aan den te dien tijd

onder fijn bestier op

Ceijlon tdets ken houden

regeerende Heere Gouverneur Generaal

overgegeven, dag tot heeden buijten disposi„

„tie gebleeven, waar bij zijn E: tragt te de

monstreeren, dat de famums ter madu„

reesche Custe, ingevolge de Resol: by den

politicquer Raad te Colombo op 4:' 8ber:

dese Jaars 1740., onder zijne prusidie genoo„

men

263