closeTerug naar inventaris

Transcriptie

men, met hoger dan tegeens ses ligte stuijver:

zoude ontfangen zijn, mitsg:s dat de beree„

„kening spetie by de boeken tegiens stuijver„

Egter op goede gronde berustende, ende

de comp daar door Geen nadeel of winst„

derving maar wel ter contrarie voor„

„deel zoude toegebragt weezen, en dat

gevolglijk ten Eenemalen quamen tv„

pallen, de betaling of vergoeding welke

zijn E: en Leeden van Gem: Raad, die dat

besluijt toegestemt, door deese Regeering

bij Resol: van den 18:' 7ber: A„o 1744: is op ge„

legt, over ofte weegens dat zij de fammms,

ingevolge hun voors: besluijt van 8ber: 1740

zeegens en stuijver:, en dien volgende

34en ¼ stuyver: haager zouden ontfangen hebben,

als de positive ordre dese Regeeerng bij

brieve van den 27:' Julij a:o 1740 dicteerd, teffens

te kennen geevende sijn vertrouwen dat dee„

„se Regearing hem oversulx van de voors:

vergoeding zoude gelieven t' ontheffen, welke

schriftuuur met een beneevens diesbijla„

„gen, en een zedert ten zelven Einde ge„

presenteerd reequest door den Geweesen Jas„

fanapatnams Commandeur Dormieux,

waar by denselven sig aan die verantwoor„

„ding komt terefeeren onder d’ heeren

Leeden ter Lecture is rondgeweest, zo

is als nu verstaan die papieren te stellen

in