closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237

in handen van oud Sourats directeur Rreuder

den boekhouder Gereraal van Rijn, deu

opperkoopm: De Leeuw den negotie boek„

„honder Wenting, den factuur honder Bou„

„quet en Lage boekhouder Kuigge, ten

Einde deselve niet alleen met exactitie

„de teegens de Ceilonse Negotie boeken

te confranteern, maar ook naauwkeurig

nategaan of en hoe verre depositie van

gem: E: Bruijnink, en Speciaal desselfs

opgave dat de comp: nog omtrente

den ontfangst en uijtgave der famume,

nog door die verwisseling van ducaten en pa„

„goden, ofte de bereekening, der Lijwaten en

andere goederen, door de daar bij beschreevene

meseuras van den Colombosen politicuen raad,

omtrend dit suyet, op Eeniger hande wijze

winstdeerving ofte nadeel geleeden heeft; om

weegens hunne bevinding te dienen van be„

rigt in schaptis, ten Eeijnde na dat het

zelve zal geschied weezen over dese zaak ien

den aankleeve van dien, finalijk te dispo„

neeren zo als men zal oordeelen te behooren.

Door den Heere Gouverneur Generaal aan exhebitie van eenige

door den heere gou„

verneur Generaal

de vergadering gecommuniceert zijnde

ontworpen bepalinge

der ordiga Lasten

dat zijn Edelheid considermerende dat op cormandel

de generale recommandatien aan de minist=s

van de buijten Comptoiren, tot verminde„

ring

265