closeTerug naar inventaris

Transcriptie

me van dat

Schriftuur

Aan Zijn hoog Edelheid den

Hoog Edele Groot Agtb: Heere

Jacob Mossel

gouverneur General

Benevens

DWel Edele Heeren Raden

van nederlands India:

Hoog Edele Groot Agtb: Heere, Wel Edele Heeren

Dien ondergeteekende ontfanger Generaal bij een Extract uijt

den brief van den 29:' maart deeses Jaars door Edele

hoog achtb: heeren majores uijt patria, aan uw hoog Edele

groot agtb: gesz: gesien hebbende, ’t verbot om voortaan eenige

recognitie goedereen op Reek: van Soldy te stellen, en de

ordre dat immediaat bij 't arrivient dier dranken

daar voor in contanten gelde sal werden betaalt, of dat

bij non betaling de dranken daar voor aansprakelijk zullen

zijn, en dat met die byvoeginge dat in casjan contraren

„tie de schadens die daar uijt zoude voortkoomen, sullen

neerden gebragt op reek: van den geene die voors: ordrie met

zullen hebben g’obedineeert, en aangesien hij ontfanger die

gelden moet insanelen end gevolgelijk aansprakelijk zoude

zijn, voor alle ’t geene door het agterblijven der schepelingen

onvoldoen blijft, soo vind hij sig genoodsaakt uw hoog Edele

groot achtb: de onmagelijkheijd om dit bevel nat tekomen

voor oogen testellen, wants voor Eerst is 't hem eene ondoe„

„nelijke zaak om de goederen die aan dewal gebragt werden

sodanig te doen observeeren en naspeuren omme fkun„

„men seggen of verseekert zijn bij pore deselve werden in„

„geslagen vermits hij ontfanger geen dienaren heeft, om daar

op bij dag, avond, en om tijden te kunnen passen, ten

tweeden khet mien veel tijds dat de stuurlieden en onder

officieren, die als heeden ter rheeden verschijnen, in mediaat

op een ander schip ’t zij nade Java ofte elders gecommand

werden, en hunne resognietie goederen meede neemen en

aldaar ten gulde maakien, ende nu sulx geschieden de

Eigenaar voor ’t retour van dien bodem overleeden zijnde

werd uw hoog Edelhedens eerbiedig in consideratie geegeeven

wat redeener van beschuldiginge er teegens den on derge„

tekende soude kunnen werden gevonden weegens 't verlies

dat

S

25 2531