closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dat D: E: Coemp:s daar bij skomt Telyjden en de ten dereen

zo zij den onder officieren veel tijds maar bestelders

en geen eigenaars en genieten eenelijk een profijtjen voor

de goede besorging der goederen ingevolle nu den be„

stelder bij zijne aankomste weder onstonds vertrecken

moet, en den ware Eigenaar die bij hem ontfangen

bekent is de verschuldigde Recognitie niet betaald

soo is er zyn bedunken alwederom niet anders op

dan die penn: op de soedij Reeck: van den bestelder

testellen, alsoo die zyn regres op den Eijgdnaar

blijft behouden, ook is ’t meer dan Eens gebeurt

dat ervolgens voor gegeeven:) goederen die door't te

Laat en de Rivier komen inde vaartuijgen hebben

moeten verwagten aande Eigenaars temm zijn uijt„

geleevert, en daar uijt questi veroorsaakt, en Eb„

wel den bestelder als den Eigenaar deeden protestee„

„ren en onwillig woren om te betalen; in welken

gevalle hy ontfanger den oververbrenger in mamier

als boven, op zijn reeck: daet belasten, um di zaak

inquesti aan hun beiden overlaat, Ja ingevalle alle

de inconvernenten die het nakomen deser ordre on„

doenelijk maken alhier g’allegeert wierden zulx soude

uw hoog Edele groot achtb: verveelende zijn; waarom„

„me den ondergeteekende dan oodmoedig is versoekende

de behandeling dier zaken op den ouden voet t

laten berusten, ten zij uw hoog Edele groot agtb: konnen

goedvenden de capitains, schippert, en andere bewel„

hebbers der aankomeende scheepen t' interdiceeren om

recognitie goederen van boort te laten volgen

voor en als eer den overbrenger daar van verthone

behoorlijke quitantie door hem ontfanger, onder„

tekent, dan noch zodanigen middel uijt te denkin

als uw hoog Edele groot agtb: sullen gelieven goed te

venden

waar mede de Eere hebbe in alle onderdanigheid te

verblijven /:onderstond:/ hoog Edele groot agtb: heere en

wel Edele heeren /:lager:/ uw hoog Edelens seer gehoo„

„same Er onderdanige Dienaar W: v: der feltsz: /:in margine:/

batavia in 't Casteel den 5:' xber: 1752:

zo