closeTerug naar inventaris

Transcriptie

k

245

2099

zo is na Lecture van dien en overweeging

van den aard en het gewigt van der ge„

moveerde swarigheeden goed gevonden en

verstaan Gem: ontfanger Generaal te recom„

mandeeren het voorsz: bevel, in Loverre

maar -immers doenlijk zij, t obserreeren,

dog in Extra ordinaire gevallen of bij en gemerene belastin

—„

gen deestw: op reek

telaten door als op

schielijk verkiek der scheepelingen, Lande

ordre van den heere

gouverneur generaal

de Recognitie penn: betaald te hebben

aan den heere Gouverneur Generaal over te

geeven eene notitie van Sodanige persoo„

„menae daar omtrend nalatig zyn gebleeven

of bij Eenig toeval niet hebben kun„

„nen aangesprooken werden ten Einde

ordre van welm: zijn Edelheidt zij tot

belasting op Reekeningen van Soldijen

D

9

ofte andersints t' Exlangen, dag buijten

des geene belastingen weegens Recog„

nntie gelden te loten plaats hebben.

Op de gedane verzoeken door Eenige Ennige zee affeen

rien van scheepen verwis„

zee officiers aen tegense den anderen van bo„selt.

„deever te verwisselien, is verstaan den capitain ter

Zee Pieter WWalravan van ’t Schip Oosthuij„

„Een in commando te laten overgaan op Middel„

burg, d’ op dien bodem Commandeerende Capij„

„taur Lileutenant ter hee Cornelis van Red„

„nenburg te plaatsen op oosthuijsen, de schipper Mar„

„ten de vos van overschie te laten overgaan

op