closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op de Standvastigheid, en de schipper Jan De

etouw van Laastgem: bodem op Overschil

de van Macasser mits

Door den boekhouder nu Gewoeezen Eerste

stilstand van gege over„

gesonden boekhouder

clercq ter Secretarije van Politie 'te Ma„

brand als adsistent

naar banda tesenden

„casser, Iohan Hendrik Brand die vool„

gens Rasol: van den Gouverneur en Raad van

den 3:' Iulij Laastleeden met afgeschreevene

gage ter dispositie deeser Regeering herwaarts

opgesonden is over verscheide gepleegde buijten sporig„

„heeden, die daar bij aan vlaggen van krank„

zinnigheid, door de bauche in den drank veroor„

„saakt, werden toegeschreeven bij Requeste versoek

gedaan zijnde, dat hij nu van zijne kranksin„

nigheid geneesen zijnde, weder als boekhouder her„

„steld en hem zijn stil gestaan hebbende soldije

tot goedmaking der Reskosten goed gedaan

magte werden &:a, za is, in verwagting dat het

g’ appliceerde hulpmiddel door het Maccaarse

minsterium in staat zal weezen den sup:t voor

eene Mechute te bewaren, goedgevonden den

selven weeder in dienst temploijeeren als adsist:t

met de gage van ƒ24: termaand, onder een mee

verband van Vijf Jaren, heden ingaande om zoda„

„nig naar Banda overtegaan en aldaar zijn dienst

te presteeren

den Respective khi

Door de buijten Regienten van de Hospitaalen

„rurgijns in een baete

van den helve maard

deeser stad bij een EExtract uijt der selver Resol:

gage te beslaan) alsz

van

d’impotenten langer

den