closeTerug naar inventaris

Transcriptie

257

205

van ult„o 8ber: Laastleeden, vertoond zynde, dat dan altmaal op hun„

„ne posten houden.

de sieke Scomp:s dienaren meest tejds op hun„

ne bescheidene scheepen en posten, zo Lange

neeerden opgehouden dat Somwijlen geen

hetmaal Ja geen twee neren in’t Coppit:s

geweest zijnde, de Geest quamen tegeeven,

en andere zodanig verswakt bevonden

wierden dat hun transport naar het gaasth:s

niet dan ten uijttersten schadelijk konde

werden g’oordeelt onder Een versoek dat

dese Regeeering behagen magte, te stellen een

peenaliteit voor de respectivie Chirurgijns,

die d’ impotente, welke geene Ligte accidenten

hebben, of gaande en staande zijn Langer als

drie Etmaal op de posten aanhouden, zo is verstaan

zulx aan alle deselve Ernstelijk tin ter diseeren

op verbeurte van een halve maand gage ten tee„

hoeve van d’ accadeume de marmne alhier

telken reiso en voor ieder patiente te verbeuren

die zij mitsuijtterlijk den veerden dag ter ceru„

„reeren naar het grote of binnen hoppitaal

komen te zenden

Ook is, op den gedamen vaoastel door de In landske prac„

tisijns in het moor„

gem: buijten regenten, bij hunne Resol: e hoppitaal afte„

danken

van den 24:' der voorl: maand meede te

deeser vergadering in extract overgebragt, goed„

„gevanden, d’ inlandsche practisijns die, in„

gevolge

1