closeTerug naar inventaris

Transcriptie

259

287

Op d’ingekomene klagten over het slegt den adjuut Land„

„meeten Eping na

nederland te zenden

Compartement van den adjuneten Landmeeter

met afgz:s gage.

fredrik Exing, is g’arresteerd denn selven als

Een onnut subject naar Nederlandt

zenden, met afschrijven zijner Jage van

heeden af

Omtrend de voorgevallene verschansingen omtrend de verschan„

„sing onder„ scheepe„

lingen van OostCappel„

en bevordieringen onder de scheepelingen

„le en d’admiraald

van OoftCappelle en D: Aomiraal D cruijter naar ’t regli„

ment te handelen.

Ruijter, geduurende hunne herwaards

Reize van die bodans uijt Nederland,

volgens Een ingekonen beerigt van het opper„

hoofd van het Generale Soldij comp„

„tair De Ravallet, is verstaan te handelen naar

den teneur van het Reglement op de bevor„

dering der dienaaren van den 7:' xber: A:o 1699.

Wijders is verstaan de met het schip West, twee van Cheribon

in de ketting overge„

hepen van Ccheribon inde ketting overgekome komen, Javantke he„

vellen en brand

stigtens na Caba te

ne Javaanse Rebellen en brandstigters

versenden.

Radeen Abdul Gandi, en Lappoer, vermeld

bij Resol: van den 30:' 8ber: J„o leeden naar Cabo„

de Goede hoop te zenden, om aldaar alle

hun Leeven aan d’ gemeene werken t arbeiden

Insgelijks is verstaan, drie andere Iavaanse

en drie andere

Jacaanse misdadi

misladigers, in namen Madja Lapana, Maitgers reets door dien

raad gecondemneert

tot

Sandra

2