closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mogen werden van de volgens Resol: deeser

Regeering van de 13:' Julij en ult:o aug„s ao 1751.

gedane belastingen op zijne Soldij Reeck:

weegens het bevondene onderweigt van 2700

ed: op de Peeper in’t voorjaar met ’t schip

Leijden van Mallabaar aangebragt, boo„

„ven de bij het Eerstgem: besluijt gevalij„

deerde percento en van 21200 ed: rijst, op

de quantiteit met dien bodem van Tagal

herwaarts gesonden, boven de ter afschrij„

„ving tje passelerde hondert ponden per Coijang„s

zo is ten aansien den supp:t Sijne positien

ten opsigte van het Eerstgem: articul, met

geen de minste bieneijzen deomt t adstrueeren

en dat deselve, als eens geferifieerd sijnde

nog van Sodanigen valeur niet zouden wee„

„sen dat hy daar omme van de gedane

belasting in’t geheel zoude diener te

werden ontheft, verstaan zijn versoekt ten

dien opsigte t' ontseggen, dag ten belange

van de Rijst van d’ opperkooplieden deeses

Casteels berigt tevordeeren ter ontwaring

hoe het daar meede waarlijk geleegen is,

en in hoe verre aan het bij gebragte door

den Supp=t ten dien Reguarde geloof

kan werden Gedefereert, mitsgad„s oversulx

Copia van de g’Eexhibeerde verklaaring

van den opperstuurman Meijer C: S: aan„

gemelde

a