closeTerug naar inventaris

Transcriptie

269

welke zedert de troublen van ao 1740:, door

de ingidentie van de geene die daar toe

hebben moeten genomen werden, seer vervallen

is, zoverre nodig t' herstellen, ofte ten min„

ste voor tekomen dat met t' Eenemaal

in’t vaet sant geraken, waar uijt in den

tijd verscheide inconvenienten zouden tun

nen ontstaan, is op het versoek door de gem:

Lieutenants gedaan, dat de pagt vande

waag aen hem bij admodiatie mogte werden

overgelaten, voor een Sommma van Seshond:t

Rijkd: ter maand, ofte rd:s 410 minder als

Jongst is Gemijnd door den Chinees Csia

Tionko, die gezegt werd daar den merkelijk

schade geleeden te hebben, goedgevonden en

verstaan in de versogte admiadiatie te bevalligen dog voor niet„

minder als 700 rd„s

dog voor niet minder als 700 Rd:s of 50 termaand.

rd„s S'maands meer als waar voor go 1740, 1744. 1745.

en 1746 aan de gesamentlijke Chineese officieren

is afgestaan, te meer vermits dese pagt alin,

ofte voor ao 1696, blijkens Resol: deeser re„

„geering van den 28:' December des Jaars be„

„vorens om dewele van de dagelijkse moeij„

elijk heeden en krakeelen, die doorgans

tusschen de pagters van de waag en de negotie

ontslaan, aan den capitain en Een vande

Lieutenants, een wijders zedert a:o 1697: tot den

Jaare 1746 inclusive met eene intermissie van

maar

297