closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die Ronging houd, t zij deselve aan hunne kleederis

kenbaar zijn of niet, nadien hij daar voor zor„

„gien kan, door geene andere dan bekende lieden

toe te laten

W Dat de wayjang spellen of Roegingien niet

vertoond ofte gehouden zullen mogen werden op

sondagen, dan wel andere veest of beden„

„dagen, op peene van vyftig Rd:s boete door

den pagter, en eeven zoveel door die het

daet, te verbeuren, ten behoeve van den offi„

„cier die de calange zal doen

Dat de pagters colliecteurs of meede standers

niet zullden vermagen selfs waijang of ran„

ging te houden, op pere van tevervallenin

een amende van vijfentwintig rd„s mede ten

voordeele van den officier, telken rise als

het selve geschied

17 En ten einde alle ondrdentelijkeheeden te beter

mogien geweirt en d’ overtreedingen t' eerder

ontdekk en gestraft mogen werden, niet

alleen testatueeeren dat bij ieder Ronging

zal moeten present wezen, een oppasser van

den commissaris tot de saken van de Jnlan„

„der, die daar voor door den houden telken

reise vier Schchillingen Zal moeten betaald

werden, maar ook dat gem: Commissaris

tot de calange van alle contraventie, in

zo verre de rongings betreft zowel als

de Respective officieren van Justitie zal

gequalificeert