closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d’ Exemplaire Straffe zo van gem: Sabandhaar

over Een gedrag zo regelregt strijdende tegens

de verbonden van vrind han bondgenootschap tusschen

de komp:e en het Rijk van Bouton Subsistee„

„rende, en aan onze zeide Religieuselijk na„

der

„gekomen, als van alle die geene verder gem:

Fransz: de hand tot d’uijtvoering van Seire

de restitutie

restitutie van het

boose disseinen gebooden hebben de van ged:e

veroverde schip met

dies lading end'aan

gesondene 't schepeeli Eodemp„ beneevens de daar in geweest zijnde

gen.

contanten, ten bedraagen van 40000 rd:s

met de verdere inladingen e d’ aangehouden

ssteepelingen, als ook de overgave van Gem:

en overgave van gem:

baoswigt.

Fransz: selfs, om voor den Raad van Jus„

„titie te Macassar te regt gesteld tewerden,

en Loon naar werken t' ontfangen, na demaal

het een en ander met de billijkheijd over een„

komt onder waarschuwing dat men bijwei„

ander waarschuwns

„gernig van dien gencessiteerd zal wesen

Sodanige maatregulen teberamen als men

dienstig zal oordeeleen, om over de hoon, en

het nadeel de natie ende maatschappije

toegebragt, t' Erlangen eene honnorable en

volledige Satisfactie en schadeloosstellinge

in Souratta twee of

Op de propoektie van den Heere Gouver„

een scheep Ladinge

cataen telaten in ko

neur Generaal is verstaan d’ ministers in Sou„

„pen en herwaarts se

den naer dat de markt

„ratta tegelasten om ingevalle het cattoen

is.

aldaar teegens 90 Ropias de candijl kan

bemagtigd werden, voor het volgende saas

twee