close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

affiermeerde d’ Eenigste plaats te zijn, daar het

selve van Eenige dinst zoude kunnen

weezen, zynde ook de grond in de bovenlanden

aan de zijde blijagtig, en oversulx beqquaam tot

het maken van aarde vestingwerken die van

3

duur kunnen zijn.

Een stel Nagapat„

In aanmerking Genomen zijnde de grote

naisse Negotie boe„

„ken naar Ceijlone,

verscheidentheid en taeneemende gebrekkelyk

mallabaar te zen

heijd in het houden der negotie boeken op

diverse coomptotiren van India, door d'on„

„kunde van de geene die sulx veel tijde ter deel

valt, en manquement van Goede voordeelden

zois ten Eijnde daar inne de zo nodigte verse„

teringen tewege tebrengen, goed gevonden een

Stel Nagapatnamse negotie boeken, tot

„naar

een van de beste der een moddel van Ceilon en Mallabaar, en een

Oostersche gouverne„

menten naar ma„ van de beste van eene der Oostersche Gouver„

„casser, Ternatth en

„nementen naar Maccasser, Ternaten en

malacca

aldaer

Malacca te zenden, alzo de genoemde een

geheel Redresver Eijsschen mitsgaders de minist„

om te dienen toteer

in die Gouvernementen te gelasten hunne ne„

madel.

gotie boeken daar na in teregten, en ra„

dat het nodige Gebruijk daar van, ten

dien Eijnde, zal gemaakt wesen deselve

naar deese hoofdplaatse terug te senden.

’t geresolveerde omtrend

de hosppitaals angelden Ook is op den voorstel van den Heere Gor„

op Chormandel t'ex„

ten deeren tot macasser

erneur Generaal besloten, het Geresolveerde

bengale ende westCust.

ter